Python 入门课(2)—— Python 开发工具

IDLEIDLE 是 Python 自带的集成开发和学习环境,在电脑上安装 Python 的同会自动安装 IDLE,IDLE 可以像终端工具那样输入和执行 Python 代码指令,也可以编写和运行 Python 代码文件,非常便于学习 Python,以及开发、调试简单项目。Visual Studio
2023年11月25日 488次浏览

Python 入门课(1)—— 初识 Python

Python 简介Python 官网安装 Python第一个 Python 程序
2023年11月13日 336次浏览